NOTICIES

dijous, de febrer 04, 2016

Bases del concurs de yutubers


Bases legals del Concurs de YOUTUBERS


1.      Entitat Organitzadora i Objectiu del Concurs

La regidoria de joventut de l'Aljuntament de l'Aldea posa a disposició dels Participants del Concurs de Youtubers les bases que regiran el Concurs.

2.      Àmbit Temporal i Territorial del Concurs i Persones Legitimades

El termini per participar al Concurs començarà el dia 25 de gener de 2019 a les 19:00h, fins al dia 8 de febrer de 2019 a les 21:00h, no permetent-se noves participacions a partir d'aquest moment.
Tindrà lloc una selecció de guanyadors, durant el termini de vigència del Concurs, d'acord al procediment i criteris indicats a les presents Bases promocionals.
L'organització es reserva el dret a suspendre, ajornar, cancel·lar o modificar la duració del Concurs en qualsevol moment anterior a la seva finalització, per causes justificades que seran publicades a la web del casal de joves,a la de l'Ajuntament de l'Aldea o al perfil de la xarxes socials com ara Facebook, així com a qualsevol altre canal de comunicació a través dels quals s'articuli el Concurs.

Podran participar al Concurs tots els joves que ho desitgin.
El Concurs serà vàlid per a tots els que ens presentin un treball digital
En el supòsit que resulti guanyador alguna persona que no reuneixi les condicions de participación anteriors, aquesta no tindrà dret a obtenir cap Premi, procedint a entregar-se el Premi a un altre.

Si resultés guanyadora una persona que no reuneixi els requisits detallats en aquesta
clàusula, quedarà exclosa del Concurs i perdrà el seu dret a obtenir el Premi guanyat.
L'organització es reserva el dret a no admetre o a expulsar com a participant al Concurs a tots els usuaris que prèviament hagi presentat un comportament conflictiu, hagi impedit o dificultat amb les seves paraules o actes el bon desenvolupament del Concurs o de la presència del Promotor o de la resta de Participants a les xarxes socials o a qualsevol lloc web del Promotor o que en tot cas dugui a terme accions que puguin ser considerades abusives, contràries a la bona fe i als principis d'independència, imparcialitat o objectivitat del resultat del Concurs.

3.      Desenvolupament del Concurs

El Concurs es basa en una dinàmica participativa articulada a través de dos elements:

1-      Accés a l'aventura de mostrar el seu treball
2-      Pujar un contingut audiovisual de, com a màxim, 5 minuts de duració amb temàtica lliure, en que hi hagi alguna menció al nou Casal dejoves o a la nova biblioteca.

En concret el Concurs es desenvoluparà de la següent manera:

El dia 25 de gener durant tot el temps que duri la inaguració del nou casal de joves i biblioteca, es podrán gravar totes les imatges que es desitgin de les instal.lacions y de tota la inaguració en general. Despres donem hasta el dia 8 de febrer per fer-nos arrivar els treballs, ja sigui amb un enllaç a alguna plataforma digital, en un llapis de memòria o el descarregarem del propi móvil o càmera al mateix casal.


3.1 Participació al Concurs
La participació al Concurs està limitada a una publicació per usuari, per tant, cada usuari podrá participar al mateix únicament una vegada. Consequentment, cada usuari únicament podrà resultar Premiat en una ocasió i únicament es prendrà com a vàlida, el primer contingut audiovisual amb el que decideixi participar al Concurs.
En cas de què el Promotor detecti o tingui indicis suficients, amb independència de la via o mitjans tècnics usats, de què una persona ha participat al Concurs suplantant la identitat d'una altra, com si fossin diferents usuaris, o incomplint qualsevol altre extrem de les presents Bases, automàticament procedirà a l'eliminació i descalificació de l'usuari infractor.
En cap cas s'admetran participacions que puguessin suposar perjudici a la integritat física o moral de qualsevol persona, o que impliquin la realització de declaracions o manifestacions de carácter polític, ideològic, religiós, obscè, ni que de qualsevol altra manera pogués atemptar contra l'honor de qualsevol tercer. Les participacions que, a criteri del Promotor, incompleixin el que s'ha establert en aquest paràgraf quedaran excloses.

4.      Elecció dels guanyadors

Es realitzarà una avaluació pel Jurat, resultant guanyadora una (1) persona per al concurs de youtubers
L'elecció del guanyador  la realitzarà un jurat, que estarà format per tres (3) membres
el casal de joves, per causes justificades, podrá substituir a algun dels membres del mateix per altres persones.
El jurat escollirà el millor contingut audiovisual (1) basant-se en criteris com l'originalitat, la creativitat o la vinculació amb el Casal de joves. En qualsevol cas, en el procediment d'elecció dels guanyadors únicament seran introduïts aquells
Participants que compleixin amb tots els requisits expressament disposats a les presents Bases.
El plaç de selecció dels usuaris guanyadors serà des de les 17:00h, del dia 26 de gener de 2019,fins a les 21:00h, del dia 10 de febrer de 2019.

La comunicació als usuaris guanyadors per part del promotor, es portarà a terme just després de l'elecció.
Una vegada seleccionats els guanyadors pel jurat, els seus noms seran comunicats per part del Casal de joves a través d'un correu electrònic dirigit al compte de correu proporcionat en el moment de proporcionar-nos el treball
realitzar l'alta de l'alumne
 En cas de no rebre resposta per part d'un usuari guanyador en el termini de set (7) dies naturals des de que el Promotor contacti amb ell per correu electrònic, o de rebutjar aquest l'acceptació del Premi i/o de la cessió dels drets d'imatge i propietat intel·lectual del contingut audiovisual, s'entendrà que aquest usuari guanyador renuncia expressament al Premi, essent concedit al següent classificat no Premiat. En cas de què el següent classificat no contestés en un nou termini de quaranta-vuit (48) hores des de la comunicació del Premi, el Promotor es reserva el dret a decidir què fer amb el mateix, podent fins i tot deixar-lo desert.

Es cediran per part del Participant tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, i d'imatge, així com els anàlegs als anteriors, al Promotor per a l'explotació lliure i sense limitacions del contingut guanyador.

5. Descripció dels Premis

S'entregarà un unic Premi per al guanyador

És podrá escollir entre un telèfon móvil o una tauleta.
La recollida dels premis caducarà als 6 mesos.


5.      Drets de propietat intel·lectual. Drets d'imatge

Per la participació en el Concurs, cada Participant, guanyador o no d'algun dels Premis, autoritza al Casal de joves de l’Aldea, amb caràcter enunciatiu, encara que limitatiu, a:
La cessió exclusiva, amb caràcter general, indefinit i global, dels possibles drets de propietat intel·lectual que eventualment puguessin generar les seves creacions.
Els Participants cedeixen a Codelearn tots els drets sobre els materials amb els que participin en aquesta promoció i que pugin a la plataforma. En concret, per a aquesta finalitat, es cediran els drets d'explotació, en especial comunicació pública, distribució i reproducció.
Tots aquests drets podran ser usats sota qualsevol format publicitari de Codelearn, així com en qualsevol mitjà de comunicació, tant en mitjans televisius, Internet, mitjans analògics i digitals, o en qualsevol mitjà de difusió escrita sense cap contraprestació.
A més, els usuaris guanyadors, en acceptar els Premis, presten el seu consentiment perquè els seus noms i cognoms puguin ser publicats i difosos pel casal de joves als perfils propis de les diferents xarxes socials, essencialment de Facebook, Twitter i Instagram.
En cap cas podrà reclamar-se pels Participants cap quantitat econòmica derivada de l'explotació que del contingut audiovisual en pogués fer el Promotor, més enllà de l'obtenció d'algun dels Premis durant la celebració del concurs. Els usuaris guanyadors del Concurs no podran exigir cap contraprestació ni oposar-se a la publicació, excepte en el cas de renuncia expressa i per escrit a la seva participació al Concurs i al Premi, respectivament.
Els Participants, en el si de la seva participació al Concurs, no podran publicar o distribuir, en cap canal, mitjà de comunicació o xarxa social, cap contingut que sigui calumniós, difamatori, obscè,amenaçant, invasiu de la privacitat i drets públics, abusiu, il·legal o d'alguna forma objectable, o que pugui constituir o donar peu a un delicte, violar els drets d'algun tercer o, d'alguna forma,transgredir alguna llei o plantejar un problema de responsabilitat per al Promotor o afectar la seva imatge. Així mateix, no podran publicar contingut comercial, en els termes expressats en aquesta clàusula.
El Promotor tindrà llibertat per copiar, divulgar, distribuir, incorporar o utilitzar de qualsevol altra manera els materials creats pels Participants, en qualsevol format i a través de qualsevol canal de comunicació i per a qualsevol finalitat comercial o no comercial, sense cap obligació de compensació.

7. Protecció de dades

De conformitat amb el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals (en endavant, «LOPD»), i en el Real Decret 1720/2007 pel que s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (en endavant, «ROLPD»), s'informa a tots els Participants al Concurs de Youtubers de què les dades de caràcter personal que facilitin durant el procés seran incorporats i tractats en un fitxer, i la finalitat del qual és la gestió i el desenvolupament de les promocions i accions comercials, així com la gestió publicitària dels  serveis del Casal de joves de l’Aldea.
La negativa a suministrar les dades determinarà la impossibilitat de ser declarat com a usuari guanyador.
La mecànica del Concurs exigeix que les dades siguin facilitades de forma veraç i completa i que siguin mantinguts actualitzats gràcies a la cooperació dels Participants. Si les dades de carácter personal fossin falses, incompletes o no actualitzades, casal de joves  quedaria alliberat respecte dels casos concrets, del bon fi del Concurs i de qualsevol conseqüència relacionada amb l'anterior, arribant en últim cas a la no declaració de beneficiaris del Concurs.


8. Responsabilitats
El casal de joves, així com qualsevol de les entitats relacionades amb el Concurs, no es responsabilitzen de les possibles pèrdues, deterioraments, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers o a Internet que pugués afectar a la participació en el present Concurs.
Així mateix, l'entitat organitzadora no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni infalibilitat del funcionament de les plataformes d'Internet usades per al desenvolupament del Concurs i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, continuïtat o mal funcionament de la Plataforma, que pugués afectar o impedir la participació en el present Concurs o en el seu desenvolupament normal.
En cas de què la falta de disponibilitat de la Plataforma en què es desenvolupa el Concurs afecti amés d'un 25% del temps expressament establert per al desenvolupament del mateix, el Promotor es
reserva el dret a cancel·lar i repetir el Concurs, podent en tal cas anul·lar totes les participacions al Concurs fins aquell moment, que no serien conservades per al següent Concurs.

En cas de la producció de qualsevol fallida tècnica o operativa que dificulti el normal
desenvolupament del Concurs i, en particular, que faci impossible la determinació dels usuaris guanyadors, el Promotor posarà fi al Concurs sense que els Participants tinguin dret a percebre cap indemnització per aquest motiu.
El Promotor no és responsable de les opinions, interpretacions i conclusions, continguts, comentaris i imatges generats, expressats o compartits, actes o omissions dels Participants o de tercers en perjudici de llei o de drets o interessos aliens, essent aquests els responsables a qui acudir en cas de qualsevol controversia que pugués suscitar-se.
El Promotor, els seus proveïdors, subcontractistes, col·laboradors, agents o distribuidors queden exonerats de qualsevol responsabilitat per danys, ja siguin físics o de qualsevol altre índole, que puguin sofrir els usuaris guanyadors del Concurs per qualsevol acció o omissió no imputable al Casal de joves, els seus proveïdors, contractistes, col·laboradors, agents o distribuidors, durant el gaudi del Premi i amb els límits establerts a la normativa aplicable.
Tot i que el Promotor es compromet a complir amb la diligència deguda a les seves obligacions com a organitzador, recollides a les presents Bases, no serà responsable dels següents aspectes:
1-Del mal ús de les plataformes d'Internet per part dels partcipants;
2-Dels errors en els continguts i dades aportats per aquests o en els intents fallits d'accés a aquestes plataformes relacionades amb la promoció, o a la seva informació;
3- D'errors o fallides tècniques que puguin ocórrer en processar les participacions, ni dels danys o perjudicis que puguessin sofrir els usuaris guanyadors amb motiu de la participació al present Concurs o de l'ús dels Premis, sinó únicament en quant a la seva responsabilitat en relació amb els seus propis productes enfront a consumidors i usuaris.
El Promotor podrà exigir a un, diversos o tots els usuaris guanyadors, si ho estima convenient, la firma d'una declaració d'exempció de responsabilitat de l'organització, a entregar dins del termini establert per aquesta, com a condició prèvia a l'entrega de Premis.
No s'admetran participacions les creacions dels quals siguin abusives o amb continguts sexuals, violents, denigrants, racistes, discrminiatoris, difamatoris, així com amenaces o insults que puguin ferir la sensibilitat d'una persona mitja o bé que incitin a conductes il·legals.
Així mateix, tampoc s'admetran materials que infringeixin drets de propietat intel·lectual o indsutrial, privacitat o que infringeixin qualsevol altre tipus de dret de tercers. En qualsevol cas, el Promotor es reserva el dret d'eliminar materials i excloure de la participació a aquells usuaris els materials del qual mostren continguts inapropiats.
Si es detectés que algun dels usuaris guanyadors ha incorregut en frau o deshonestitat, el casal de joves es reserva el dret a excluir-lo o no entregar-li el Premi que li pogués haver correspós. A més, el Casal de joves  es reserva el dret d'eliminar del registre a qualsevol Participant del que es sospiti d'una actuació irregular, sense necessitat de notificació alguna al mateix. El Promotor pretèn que els Participants participin en igualtat de condicions i amb estricte respecte a les lleis, la moral, l'ordre
públic, o les normes socials generalment acceptades.

Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de les presents Bases per part dels Participants, donarà lloc a la baixa automàtica d'aquests Participants.
S'informa als possibles Participants que el simple fet de prendre part al Concurs implica que el Participant ha llegit i accepta en la seva totalitat els termes de les presents Bases. La manifestació en contrari per part del Participant, implicarà l'exclusió d'aquest del Concurs i el Promotor quedarà alliberat del compliment de l'obligació contreta amb el Participant.

9. Modificació o anulació
En tot cas, el Promotor es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions del present Concurs, sense perjudici de què realitzarà el corresponent anunci a través dels mitjans empleats per la cel·lebració del mateix, sense que per això assumeixi responsabilitat alguna per aquesta modificació, o per una causa de força major o circumstàncies fora del control de l'entitat organitzadora, compromentent-se a comunicar amb prou antelació les noves Bases i les condicions de participació.
De la mateixa manera, i sempre que existeixi una causa justificada i degudament motivada, el Promotor es reserva el dret a cancel·lar la cel·lebració del Concurs. En tal cas, i sempre que no hagués finalitzat el termini expressament establert a les presents Bases, el Promotor no es compromet a l'assignació dels Premis expressament indicats.
En cas de què el termini de cel·lebració del Concurs si hagués finalitzat, essent la cancelació posterior a aquest, el Promotor es compromet al repartiment dels Premis expressament indicats amb conformitat a les condicions establertes. No obstant, l'anteriorment mencionat no serà aplicable quan la cancelació del Concurs es degui a causa de força major o circumstàncies fora de control del Promotor, no quedant obligat aquest en tal casa a adjudicar els Premis establerts. En particular, el
Promotor no quedarà obligat a entregar els Premis establerts en el cas de cancelació del Concurs.
En tot cas, el Promotor es reserva el dret a cancel·lar, suspendre o modificar aquesta Promoció, a canviar o variar qualsevol condició o requisit del mateix o de les presents Bases, així com a sustituir els Premis o qualsevol part d'ells per un premi diferent. En tots els casos citats s'informaria prèviament als usuaris.

10. Clàusula de salvaguarda

Totes les clàusules o extrems de les presents Bases han de ser interpretades de forma independent i autònoma, no veient-se afectades la resta d'estipulacions en cas de què una d'elles sigui declarada nul·la per sentència judicial ferma.
El Promotor substiuirà la Clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que tinguin els efectes corresponents als fins perseguits per les parts en les presents Bases.11. Llei aplicable i resolució de conflictes
Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya.
Per tota controvèrsia que pugués sorgir en la interpretació i aplicació de les presents Bases, tant el Promotor com els Participants en el present Concurs, es someten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Manresa amb renúncia al seu fur propi si n'hi ha. El Promotor es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del Concurs.

12. Dipòsit de les Bases
Les Bases del present Concurs es troben a disposició de qualsevol persona que desitgi consultar-les
a: www.casaljovesaldea.blogspot.com

.
A l’Aldea a 15 de gener de 2019

Post Top Ad

Pàgines